Промени в закона за народните читалища

Място за дискусия относно законовата рамка, в която съществуват читалищата
Администратор
Site Admin
МненияCOLON 8
Регистриран наCOLON 21 Мар 2009, 02:15

Промени в закона за народните читалища

Мнениеот Администратор » 18 Юни 2009, 00:52

Актуалният проект за промяна на ЗНЧ (30.09.2011 г.) се коментира по-долу в мнение 199

На 3 април 2009 г. Министерски съвет внесе в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища. Без особени изменения той мина на първо и второ четене за около месец и половина и на 5 юни 2009 г. бе публикуван в брой 42 на Държавен вестник. Промените в закона влизат в сила един месец по-късно, т.е. от 5 юли 2009 г.
По-долу прилагаме текста на закона с надежда да предизвикаме дискусия относно въздействието на неговите текстове върху живота на читалищата и промените, които той налага в установения начин на работа.


ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 1 след думата "учредяването" се добавя "устройството".
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите "Целта на народните читалища е" се заменят с "Целите на народните читалища са";
б) в т. 1 накрая се добавя "социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си";
в) създава се т. 5:
"5. осигуряване на достъп до информация."
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата "целта" се заменя с "целите";
б) в т. 1 накрая се добавя "както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи";
в) в т. 3 думите "и чествания" се заменят с "чествания и младежки дейности";
г) в т. 5 думата "сбирки" се заменя с "колекции съгласно Закона за културното наследство";
д) точка 6 се изменя така:
"6. предоставяне на компютърни и интернет услуги."
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Народните читалища могат да развиват и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за постигане на определените в устава им цели. Народните читалища не разпределят печалба."
4. Създава се ал. 4:
"(4) Народните читалища нямат право да предоставят собствено или ползвано от тях имущество възмездно или безвъзмездно:
1. за хазартни игри и нощни заведения;
2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;
3. за постоянно ползване от политически партии и организации;
4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства."
§ 3. Член 4 се изменя така:
"Чл. 4. (1) Народните читалища могат да се сдружават за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на този закон.
(2) Читалищните сдружения нямат право да управляват и да се разпореждат с имуществото на народните читалища, които са техни членове."
§ 4. Създават се чл. 4а-4в:
"Чл. 4а. Читалищните сдружения:
1. съдействат за постигане целите на народните читалища;
2. разработват насоките за развитие на народните читалища, които са техни членове;
3. защитават интересите на своите членове и ги представляват пред държавните и общинските органи;
4. организират инициативи, като: фестивали, събори, тържества и други.
Чл. 4б. Министърът на културата съдейства за развитието на читалищното дело, подпомага и подкрепя народните читалища, като:
1. предоставя методическа помощ по тяхната дейност;
2. анализира състоянието и дейността им с помощта на областните и общинските администрации;
3. обявява публично проектите от международните дарителски програми;
4. създава публичен регистър с база данни на хартиен и електронен носител на регистрираните читалища и читалищни сдружения;
5. може да възлага на читалищните сдружения изпълнението на държавни задачи, свързани с читалищното дело, като ги подкрепя финансово.
Чл. 4в. (1) Съюзът на народните читалища е национално представителната организация на читалищата, която се основава на принципа на взаимопомощ и осъществява дейността си в обществена полза. Той не е политическа или синдикална организация и е неутрален към вероизповеданията.
(2) Съюзът на народните читалища:
1. съдейства за постигане целите на читалищата;
2. защитава интересите на своите членове и ги представлява пред държавните и общинските органи;
3. организира национални читалищни инициативи, като: фестивали, събори, тържества и други.
(3) Съюзът на народните читалища няма право да управлява и да се разпорежда с имуществото на читалищата, които са негови членове."
§ 5. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите "В Министерството на културата" се заменят с "Към министъра на културата".
2. В изречение второ думите "науката и технологиите" се заменят с "и науката", думите "съюзи на" се заменят със "Съюз на", а думата "Народната" се заменя с "Националната".
3. Създава се изречение трето: "Националният съвет по читалищно дело подпомага министъра на културата в изпълнението на функциите и задачите по чл. 4б."
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "упражнява надзор върху" се заменят с "наблюдава, обобщава ежегодно, подпомага и подкрепя".
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. Наименованието на глава втора се изменя така: "Учредяване на читалища, читалищни сдружения и на Съюза на народните читалища."
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото "30" се заменя с "50", а числото "100" се заменя със "150".
2. В ал. 3 думата "филиали" се заменя с "клонове".
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Действията на учредителите, извършени от името на народното читалище до деня на вписването, пораждат права и задължения само за лицата, които са ги извършили. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
"(4) В регистъра се вписват:
1. наименованието и седалището на читалището и източникът на първоначалното му финансиране;
2. уставът;
3. имената на членовете на настоятелството и на проверителната комисия на читалището;
4. името и длъжността на лицето, което представлява читалището;
5. настъпилите промени по т. 1-4."
4. Създават се ал. 5 и 6:
"(5) Наименованието на народното читалище трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. То се изписва на български език. Към наименованието на читалището се добавя годината на неговото първоначално създаване.
(6) Седалището на читалището е населеното място, където се намира неговото управление. Адресът на читалището е адресът на неговото управление."
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея думите "ал. 3" се заменят с "ал. 4".
6. Създава се ал. 8:
"(8) Народните читалища могат да кандидатстват за държавна и/или общинска субсидия след изтичането на едногодишен срок от вписването в регистъра по чл. 10."
§ 10. Създават се чл. 9а и 9б:
"Чл. 9а. (1) Читалищното сдружение се учредява на общо събрание от делегати, избрани от общите събрания на съответните читалища, като всеки делегат може да представлява само едно читалище.
(2) Общото събрание на делегатите приема решение за учредяване, устав на читалищното сдружение и избира неговите управителни и
контролни органи.
(3) Читалищно сдружение се регистрира от съответния окръжен съд без такси по писмено заявление от избрания управителен орган, към което се прилагат:
1. протоколът от общото събрание за учредяване на сдружението;
2. пълномощните на делегатите за учредителното събрание;
3. уставът, подписан от учредителите;
4. трите имена, постоянните адреси и нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват сдружението.
(4) За читалищното сдружение се прилагат съответно и изискванията на чл. 9, ал. 5 и 6.
(5) В регистъра се вписват:
1. наименованието и седалището на читалищното сдружение;
2. уставът;
3. имената на членовете на управителните и контролните органи на читалищното сдружение;
4. името и длъжността на лицето, което представлява сдружението;
5. настъпилите промени по т. 14.
(6) Читалищното сдружение придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на сдружението.
Чл. 9б. (1) Съюзът на народните читалища провежда конгрес, на който присъстват делегати, представляващи не по-малко от две трети от народните читалища, вписани в регистъра по чл. 10. Всеки делегат може да представлява не повече от 5 читалища. На конгреса се приема устав на съюза и се избира председател с мнозинство от половината плюс един от присъстващите.
(2) Конгрес се провежда на всеки три години. Конгресът избира председател на Съюза на народните читалища, управителен и контролен орган и приема програмните документи за дейността на съюза.
(3) Съюзът на народните читалища се регистрира по този закон от Софийския градски съд без такси по писмено заявление от избрания управителен орган, към което се прилагат:
1. уставът;
2. пълномощните на лицата, участващи в конгреса;
3. лицата, които представляват съюзатрите имена, единен граждански номер, постоянен адрес;
4. образци от подписите на председателя и членовете на управителния и контролния орган.
(4) В регистъра се вписват:
1. наименованието и седалището на Съюза на народните читалища;
2. уставът;
3. имената на членовете на управителните и контролните органи;
4. името на председателя;
5. настъпилите промени по т. 14.
(5) Съюзът на народните читалища придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на Софийския градски съд."
§ 11. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. (1) Към министъра на културата се води публичен регистър на народните читалища и читалищните сдружения.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. наименованието на читалището или читалищното сдружение;
2. седалището на читалището или читалищното сдружение и източникът на първоначалното му финансиране;
3. клоновете на читалището;
4. името на лицето, което представлява читалището или читалищното сдружение;
5. ЕИК по БУЛСТАТ;
6. настъпилите промени по т. 15.
(3) Всяко читалищно настоятелство или управителен орган на сдружение в 7-дневен срок от вписването на читалището или читалищното сдружение в съдебния регистър подава заявление за вписване в регистъра по ал. 1. Към заявлението се прилагат данните по ал. 2, уставът на читалището или читалищното сдружение, а за сдружениятаи списък с членуващите в тях читалища.
(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване в регистъра по ал. 1 и уведомява служебно за това кмета на общината, където се намира седалището на читалището или читалищното сдружение.
(5) На читалищата, които не са вписани в регистъра по ал. 1, не се предоставят субсидии от държавния и общинския бюджет, както и държавно и общинско имущество за ползване."
§ 12. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
"1. действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани;
2. спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас."
2. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думата "глас" се добавя "в общото събрание".
§ 13. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думата "приема" се заменя с "определя".
2. В т. 6 думите "читалищен съюз" се заменят с "читалищно сдружение".
3. В т. 8 накрая се добавя "до 30 март на следващата година".
4. В т. 11 думата "филиали" се заменя с "клонове".
§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ накрая се добавя "с право на глас" и се създава изречение трето:
"При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име."
2. В ал. 2:
а) в изречение второ след думата "получена" се добавя "срещу подпис или връчена";
б) изречение трето се изменя така:
"В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието".
3. В ал. 3 изречение второ и трето се изменят така: "При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание."
4. Създават се ал. 57:
"(5) Две трети от членовете на общото събрание на народното читалище могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.
(6) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(7) Прокурорът може да иска от окръжния съд по седалището на читалището да отмени решение на общото събрание, което противоречи на закона или устава, в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението."
§ 15. В чл. 16, ал. 1 думата "Ръководен" се заменя с "Изпълнителен".
§ 16. В чл. 17, ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 17. Създава се чл. 17а:
"Чл. 17а. (1) Секретарят на читалището:
1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
2. организира текущата основна и допълнителна дейност;
3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището."
§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата "настоятелството" се поставя запетая и се добавя "на председателя или на секретаря".
2. В ал. 3 думите "и председателя" се заменят с "председателя и секретаря".
§ 19. В чл. 19 след думата "комисия" се поставя запетая и се добавя "и за секретари".
§ 20. В глава трета се създава чл. 19а:
"Чл. 19а. Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на съответното читалище."
§ 21. В чл. 21, т. 2 след думата "културнопросветна" се добавя "и информационна".
§ 22. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
"(2) С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително над определената по ал. 1 субсидия със средства от собствените приходи на общината.
(3) Гласуваната от общинския съвет субсидия за народните читалища, определена на основата на нормативи и по реда на ал. 2, не може да се отклонява от общината за други цели."
§ 23. В чл. 24, ал. 2 думите "или залагани" се заменят със "залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени".
§ 24. В глава четвърта се създава чл. 26а:
"Чл. 26а. (1) Председателите на народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година.
(2) Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община.
(3) Програмата по ал. 2 се изпълнява от читалищата въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с кмета на общината.
(4) Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.
(5) Докладите по ал. 4 на читалищата на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на представителите на народните читалищавносители на докладите."
§ 25. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 накрая се добавя "или не развива дейност за период две години" и се създава изречение второ: "В тези случаи министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище.";
б) създават се т. 4 и 5:
"4. не е учредено по законния ред;
5. е обявено в несъстоятелност."
2. В ал. 2 думите "на министъра на културата или" се заличават и накрая се добавя "направено самостоятелно или след подаден сигнал от министъра на културата."
3. В ал. 3 думите "на министъра на културата и се заличават".
§ 26. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите "Читалищният съюз, в който" се заменят с "Читалищното сдружение, в което".
§ 27. Създават се чл. 29 и 30:
"Чл. 29. При прекратяване на читалищно сдружение се прилагат съответно чл. 27 и 28.
Чл. 30. За неуредените в този закон случаи се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел."
§ 28. Създава се глава шеста с чл. 31-34:

"Г л а в а ш е с т а
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 31. Председател и/или секретар на читалище, който предостави имущество в нарушение на чл. 3, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. и с лишаване от право да заема изборна длъжност в читалището за срок 5 години.
Чл. 32. Председател на читалище или представляващ читалищно сдружение, който не заяви вписване в регистъра на читалищата или читалищните сдружения в срока по чл. 10, ал. 3, се наказва с глоба от 150 до 300 лв.
Чл. 33. Председател на читалище, който не представи доклад за изпълнението на читалищните дейности и за изразходваните от бюджета средства в срока по чл. 26а, ал. 4, се наказва с глоба от 150 до 300 лв.
Чл. 34. (1) Нарушенията се установяват с актове на:
1. оправомощени от министъра на културата длъжностни лицаза нарушения по чл. 32;
2. кмета на съответната община или оправомощени от него длъжностни лицаза нарушенията по чл. 31 и 33.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър, съответно от кмета на общината.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(4) Събраните глоби за нарушения по чл. 32 се внасят в Национален фонд "Култура"."
§ 29. След чл. 34 се създава допълнителна разпоредба с нов § 1:

"ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. "Вероизповедание" и "религиозна общност" по смисъла на този закон са понятията по § 1, т. 1 и 2 от Закона за вероизповеданията.
§ 30. Досегашните § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от преходните и заключителните разпоредби стават съответно § 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 31. В срок три месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата утвърждава правилника по чл. 5, ал. 2.
§ 32. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон съществуващият управителен орган на Съюза на народните читалища свиква конгреса на Съюза на народните читалища за избор на органите по чл. 9б, ал. 2.
(2) Ако в срока по ал. 1 не бъде свикан конгрес, той се свиква от министъра на културата в едномесечен срок.
§ 33. Съюзът на народните читалища е правоприемник на Общия съюз на народните читалища, създаден през 1911 г.
§ 34. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон регистрираните читалища и читалищни сдружения привеждат уставите си в съответствие с изискванията му.
§ 35. В Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 98 от 2001 г., бр. 25 и 120 от 2002 г., бр. 42, 102 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 38, 79 и 105 от 2006 г.) в § 2, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби след думата "вероизповедание" се добавя "както и читалищата".
§ 36. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19 от 2009 г.) в чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 11:
"11. глобите по чл. 32 от Закона за народните читалища";
б) досегашните т. 11, 12, 13 и 14 стават съответно т. 12, 13, 14 и 15.
2. В ал. 2 се създава т. 14:
"14. програми и проекти за подпомагане дейността на читалищата."

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 26 май 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Георги Пирински
Последна промяна 3 на g.petrov, променена общо 28 пъти
ПричинаCOLON Проект за промяна на ЗНЧ (15.07.2011 г.)

chitatel
МненияCOLON 1
Регистриран наCOLON 21 Мар 2009, 16:59

Re: Промени в закона за народните читалища

Мнениеот chitatel » 12 Мар 2010, 17:53

Koлеги, по-долу прилагам примерен устав на читалище, съобразен с промените в ЗНЧ

Пишете, ако не сте съгласни с нещо, искате да добавите нещо или имате по-добър вариант.


Примерен Устав на народно читалище

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Народно читалище /име и година на основаване/ е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи в областта на културата. То работи на принципите на доброволността, демократизма и автономията.

Чл.2 В неговата дейност може да участват всички физически лица без оглед на ограничения за възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Чл.3 Читалището е юридическо лице с нестопанска цел. То подлежи на вписване в регистъра на Окръжния съд.

Чл.4 Читалището поддържа отношения на сътрудничество и координация с държавните и общинските органи и организации, на които законите възлагат права и задължения, свързани с неговата дейност, като запазва своята автономия.

Чл.5 Читалището може да се сдружава и с други читалища и сродни организации, за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията посочени в ЗНЧ.

Чл.6 Читалището работи във взаимоотношения и с други културни и научни институти, учебни заведения,обществени, стопански и нестопански организации, извършващи или подпомагащи културната дейност. То може да влиза в договорни отношения с тези или други структури, без да накърнява своите права и интересите си.

ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ

Чл.7 Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите свързани с :
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението.
2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
3. Развитие на творческите заложби на подрастващото поколение и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.
4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
5. Осигуряване на достъп до информация.

Чл.8 За постигането на своята цел читалището извършва следните дейности:
1. Поддържа библиотека, читални,фото-,фоно-.,филмо и видеотеки, както и създава и поддържа електронни информационни мрежи.
2. Организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности
3. Развива и подпомага любителското художествено творчество.
4. Събира и разпространява знания за родния край.
5. Създава и съхранява музейни колекции съгласно Закона за културното наследство.
6. Предоставя компютърни и интернет услуги.

Чл.9 Читалище "................" може да развива допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава цели.Читалището не разпределя печалба.

ГЛАВА ТРЕТА
УЧРЕДЯВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЧЛЕНСТВО

Чл.10
1. Читалище "................" е основано през .................. година.
2. То се регистрира в окръжния съд в съответствие с §2 от предходните и заключителни разпоредби и в МК в съответствие с чл.10 от Закона за народните читалища
3. Всяка промяна на вписаните в съдебния регистър обстоятелства се заявява в съда в съответствие с чл.9,ал. 4 от ЗНЧ.

Чл.11
1. Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, взето в съответствие с чл.19 и 20 на Устава и вписано в регистъра на окръжния съд.
2. Читалището може да бъде прекратено и по решение на окръжния съд съгласно чл.27 от ЗНЧ.

Чл.12 Членовете на читалище "................" могат да бъдат индивидуални , колективни и почетни.

Чл.13
1. Индивидуалните членове са български граждани. Те са действителни и спомагателни.
2. Действителни членове са дееспособни лица, които плащат редовно членски внос, трябва да са навършили 18 г. да участват в дейността на Читалището. Те имат право да избират и да бъдат избирани. Право на глас имат тези, които са плащали членския си внос за текущата година.
3. Спомагателни членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани и имат съвещателен глас. Те плащат членския си внос в намален размер.
4. Води се регистър на читалищните членове. Членството се:
1. учредява с молба и решение на Настоятелството
2. продължава с акта на плащането на членския внос.
5. Членството се прекратява:
1. с писмено заявление на читалищния член
2. когато не е платен членският внос в рамките на календарната година
3. когато общото събрание изключи читалищен член за грубо нарушение на Устава, за поведение,уронващо доброто име на читалището или за нанесени стопански и финансови щети в особено големи размери.

Чл.14
I. ЧЛЕНОВЕТЕ на читалище "................" имат право:
1. Да избират ръководни органи и да бъдат избирани в тях ако най-малко 2 години непосредствено преди избора са били членове на читалището
2. Да получават информация за дейността на читалището
3. Да участват в обсъждане на дейността на читалището
4. Да ползват с предимство неговата база и услугите му.
II. ЧЛЕНОВЕТЕ на читалище "................" са длъжни:
1. Да плащат редовно членския си внос
2. Да спазват Устава на читалището
3. Да участват според възможностите си в дейността на читалището
4. Да опазват недвижимото имущество и предприемат стъпки за обогатяването му
5. Да не уронват доброто име на читалище "................"

Чл.15
I. Колективни членове на читалище "................" могат да бъдат:
1. Професионални и стопански организации.
2. Търговски дружества, регистрирани по установения ред, кооперации и сдружения с нестопанска цел.
3. Културно-просветни и любителски клубове, творчески колективи, учебни заведения.

II. Колективните членове съдействат:
1. За осъществяване на целите на читалище "................"
2. Подпомагат финансово дейностите и поддържането , и обогатяването на материалната база.
3. Имат право на един глас.

III. Членството на колективните членове се учредява и поддържа чрез писмено споразумение или договор, които не могат да накърняват интересите на читалище "................"

IV. Колективното членство се прекратява:
1. По писмено искане на колективен член.
2. При фактическо прекъсване на взаимоотношенията между колективен член и читалище "................" в продължение на една календарна година.

Чл.16 Почетните членове на читалище "................" са български и чужди граждани и дарители с изключителни заслуги към него.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ

Чл.17: Органите за управление на читалище "................" са:
1. Общото събрание.
2. Настоятелството.
3. Проверителната комисия.

Чл.18 Върховен орган на читалището е Общото събрание. То се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

Чл.19 Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава.
2. Избира и освобождава членове на Настоятелството,Проверителната комисия и Председателя.
3. Изключва членове на читалището.
4. Определя основните насоки за дейността на читалището.
5. Взема решения за членуване или прекратяване на членството в Читалищно сдружение.
6. Приема бюджета на читалището.
7. Приема годишния отчет до 30 март на следващата година.
8. Обявява почетни членове в т.ч. дарителите.
9. Отменя решения на органите на читалище "................"
10. Взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или на отделни членове.
11. Взема решение за прекратяване на читалището. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.
12. Определя размера на членският внос.
13. Взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината.

Чл.20
1. Редовно общо събрание на читалище "................" се свиква от Настоятелството веднъж годишно.
2. Извънредно общо събрание на читалище "................" може да бъде свикано и по искане на Настоятелството, и по искане на Проверителната комисия, и по решение на 1/3 от членовете, имащи право на глас.При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание да 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.
3. Поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, датата , часа, мястото на провеждане и кой го свиква. Поканата да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на общодостъпни места, на вратата на читалището и чрез медиите трябва да бъде залепена покана за събранието .
4. Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалище "................" При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно,ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.
5. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове с право на глас, освен решенията по чл.14, ал.1,т.1,4,10,11,12 от Закона за народните читалища, които се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от всички членове.
6. Две трети от членовете на общото събрание на народното читалище могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.
7. Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
8. Прокурорът може да иска от окръжния съд по седалището на читалището да отмени решение на общото събрание, което противоречи на закона или устава, в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.21
I. Изпълнителен орган на читалище "................" е Настоятелството. То се състои от ... члена избрани за ..... години. Те не могат да имат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

II. НАСТОЯТЕЛСТВОТО :
1. Свиква общото събрание и изпълнява взетите от него решения.
2. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището, следи за изпълнението му и утвърждава щата му.
3. Подготвя и внася в общото събрание отчет по бюджета и дейността на читалището.
4. Назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.

5. Взема решения относно изпълняването на програмата и приетия годишен бюджет.
6. Взема решения за назначаване на щатния и хонорования персонал и за определяне на хонорарите им и трудовите възнаграждения.
7. Приема годишни планове за работата на читалището и програмите на отделните колективи.
8. Взема решения за сдружаване на читалището с изключение на решения свързани по чл.14, ал.1, т.6 от ЗНЧ.
9. Решава въпросите за създаване и закриване на колективи за художествено творчество, школи, курсове и други.
10. Взема решения за стопанисване на читалищното имущество, за придобиване на недвижимо имущество, за отдаване на имущество под наем или в аренда, за определяне размера на таксите, наемите, арендните вноски, за образуване и управление на целеви фондове, в т.ч. и в изпълнение на дарения.
11. Решава въпросите за откриване и закриване на допълнителни дейности, в т.ч. и стопански, за учредяване и прекратяване на търговски и граждански дружества и за участие в такива, свързани с дейността на читалището.
12. Взема решения за морално и материално стимулиране и поощряване на читалищни членове и дейци, работещи в читалището.

III. НАСТОЯТЕЛСТВОТО се свиква на заседание веднъж на тримесечие. При необходимост на тях могат да се канят и други читалищни членове и служители или членове на Проверителната комисия. Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.

Чл.22
1. Председателят на читалището се избира пряко от общото събрание за три години въз основа на чл.17 от ЗНЧ.
2. Председателят представлява читалището.
3. Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства общото събрание.
4. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа на решение на Настоятелството. Сключва и прекратява трудовия договор със секретаря въз основа на решение на Настоятелството и контролира работата му по текущата дейност. Изготвя длъжностната му характеристика.
5. Отчита дейността си пред настоятелството.
6. Издава заповеди свързани с организиране изпълнението на решенията на Общото събрание и съгласно действащото законодателство на РБ.

Чл.23
1. Секретарят на читалището организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
а. организира текущата основна и допълнителна дейност;
б. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
в. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
2.Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

Чл.24
1. Проверителната комисия се състои от ... членове, избрани за ... години. Не могат да бъдат членове лица, които са в трудово-правни отношения с читалището или са роднини на членове на Настоятелството на председателя и секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.
2. Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на Закона, Устава и решенията на общото събрание
3. При констатиране на нарушения, Проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - органите на прокуратурата.
4. Комисията взема решения с мнозинство повече от половината.

Чл.25 Когато поради смърт, трайна физическа невъзможност или подаване на оставка, председателят на читалището престане да изпълнява задълженията си, или когато поради същите причини Настоятелството или Проверителната комисия останат с по-малко членове от предвидените в чл.21, ал.1 и чл.22 и чл.24, в срок от два месеца Общото събрание избира нов Председател или попълва състава на съответния орган.

Чл.26 Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и Проверителната комисия и за секретар лица,които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл 27 Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.

ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл.28 Имуществото на читалището се състои от собствени недвижими имоти, движими имоти, ценни книжа, авторски права, вземания и от предоставени за безвъзмездно ползване недвижими имоти.

Чл.29 Читалището полага еднакви грижи на добър стопанин за опазване и обогатяване както на собственото, така и на ползваното имущество.

Чл.30 Читалището набира средства от следните източници
1. Членски внос
2. Културно-просветна и информационна дейност включително школи и курсове
3. Субсидия от държавния и от общинския бюджет
4. Наеми от движимо и недвижимо имущество
5. Дарения и завещания
6. Други приходи, включително от стопанска дейност

Чл.31 Единният читалищен бюджет се формира от всички приходоизточници собствени и от субсидии.

Чл.32 Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание. Счетоводната отчетност се води в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите документи.

Чл.33 Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището.

Чл.34 Председателят на читалището на територията на общината ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година.
1. Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината.
2. Програмата по ал. 1 се изпълнява от читалището въз основа на финансово обезпечени договори , сключени с кмета на общината
3. Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал.1 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.
4. Докладите по ал. 3 на читалищата на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на представителите на народните читалища - вносители на докладите.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.35 Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание или на Окръжния съд

Чл.36 Окръжният съд постановява решение за прекратяване на читалището, ако:
1. Дейността му противоречи на Закона за народните читалища, Устава и добрите нрави.
2. Имуществото му не се ползва според целите на читалището и при трайна невъзможност читалището да действа.
3. Е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период две години; в тези случаи министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище.
4. Не е учредено по законния ред.
5. Е обявено в несъстоятелност.
6. Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да бъде постановено по искане на прокурора, направено самостоятелно или след подаден сигнал от министъра на културата.
7. Прекратяването на читалището по искане на прокурора се вписва служебно.
8. За неуредени в ЗНЧ случаи се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел.


ГЛАВА СЕДМА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1. Читалището има име - "................"
2. Читалището има кръгъл печат с надпис "................" с окръжност в средата с годината на основаването ..............
3. Празник на Читалището е .................
4. За неуредени от тоза устав положения важи действащото законодателство на РБ

g.petrov
МненияCOLON 116
Регистриран наCOLON 15 Мар 2010, 11:51
МестоположениеCOLON гр. София
CONTACTCOLON

Re: Промени в закона за народните читалища

Мнениеот g.petrov » 29 Юли 2010, 12:47

В брой 47 на Държавен вестник от 22 юни 2010 г. бе публикуван Закона за изменение на Закона за народните читалища.

Промените касаят предимно текстове свързани със Съюза на народните читалища.

По-долу можете да видите текстовете на закона:

§ 1. В чл. 9б, ал. 1 думите „не по-малко от две трети“ се заменят с „повече от половината“.
§ 2. В § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (ДВ, бр. 42 от 2009 г.) думата „едногодишен“ се заменя с „двугодишен“.
Преходна разпоредба
§ 3. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон управителният орган на Съюза на народните читалища свиква конгреса на Съюза на народните читалища за избор на органите по чл. 9б, ал. 2.
(2) Ако не бъде свикан конгресът по ал. 1, той се свиква от министъра на културата в тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 1.


Актуалния текст на Закона за Народните читалища можете да намерите примерно тук - Закон за Народните читалища
Инж. Георги Петров,
Председател,
Асоциация "Съвременни читалища"
Тел./факс: 02/4161504, 4627103
Мобилен: 0896669222
g.petrov@association.bg
http://www.association.bg

g.petrov
МненияCOLON 116
Регистриран наCOLON 15 Мар 2010, 11:51
МестоположениеCOLON гр. София
CONTACTCOLON

Re: Промени в закона за народните читалища

Мнениеот g.petrov » 15 Юли 2011, 18:55

Днес (15.07.2011 г.) Министерството на културата публикува на своя сайт текста на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, за който се говори отдавна.

Текстовете на проектозакона, можете да видите и коментирате по-долу.
Читалищата са поканени да представят своите становища относно предложените промени. Министерството на културата не е оповестило срок, в който ще приема предложения във връзка с проекта за изменение на ЗНЧ, така че колкото по-скоро вземете отношение по въпроса, толкова по-добре.

На страниците на Форуми Читалища.бг можете свободно да коментирате предложените изменения и да консултирате общи мнения с колеги, НО не забравяйте накрая да ги изпратите под формата на официално писмо до Министъра на културата.

Актуалния текст на Закона за Народните читалища можете да намерите примерно тук - Закон за Народните читалища

15.7.2011 г.
ПРОЕКТ
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за народните читалища

(Обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г., изм., бр. 95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и бр. 94 от 2005 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 42 и бр. 74 от 2009 г.,бр. 47 и бр. 97 от 2010 г.)


§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 се изменя така:
„2. опазване и закрила на нематериалното културно наследство”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За постигане на целите по ал. 1, читалищата извършват основни дейности, свързани с:
1. опазване и закрила на нематериалното културно наследство, включително развиване и подпомагане на любителското художествено изкуство;
2. уреждане и поддържане на читалищни библиотеки;
3. създаване на електронни информационни мрежи, предоставяне на компютърни и интернет услуги;
4. създаване и съхраняване на обществени колекции с културни ценности, включително и библиотечни колекции съгласно Закона за културното наследство и Закона за обществените библиотеки;
5. осъществяване на разпространение и/или показ на филми, създаване и поддържане на фото-, фоно-, филмо- и видеотеки;
6. организиране на школи, курсове и други образователни форми;
7. организиране на фестивали, събори, концерти, изложби и други културни прояви;
8. събиране и разпространяване на знания за родния край.”

§ 2. В чл. 4, ал. 1 след думата „инициативи” се поставя точка и се създава изречение второ:
„Учредяването и функционирането на читалищните сдружения става по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”

§ 3. Член 4а се отменя.

§ 4. Член 4б се отменя.

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Министерството на финансите” се добавя „Национално сдружение на общините в България”, а думите „чл. 4б” се заменят с „чл. 6”.
2. В ал. 2 думите „утвърден от” се заменят с ”издаден от”.

§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Министърът на културата осъществява държавната политика за развитието на читалищното дело като:
1. определя националните приоритети за развитие на читалищното дело;
2. предоставя методическа помощ на читалищата;
3. създава публичен регистър с база данни за читалищата;
4. предлага натуралните и стойностните показатели и стандарти за издръжка на читалищата, въз основа на информацията постъпила по реда на ал. 3, т. 2 ;
5. изготвя предложения за годишната субсидия по чл. 22, ал.1 въз основа на информацията постъпила по реда на ал. 3, т. 2 ;
6. анализира състоянието и дейността на читалищата.
(2) Въз основа на анализи за състоянието на дейността на читалищата предоставени от областните управители, министърът на културата изготвя годишен доклад за развитието на читалищното дело.
(3) Областният управител провежда държавната политика в областта на читалищното дело, като:
1. разработва годишна програма за развитието на читалищата като част от областния план за регионално развитие на основата на националните приоритети за развитие на читалищното дело, както и на основата на приети общински програми за местните и регионалните нужди.
2. обобщава информацията за дейността на читалищата, постъпила по реда на ал. 4, т. 2 и я предоставя на министъра на културата.
(4) Кметовете на общини:
1. изготвят годишна общинска програма за развитие на читалищното дело по предложение на читалищата и с участието на кметовете на населените места, на територията на която са регистрирани читалищата;
2. изготвят годишни доклади за дейността на читалищата на съответната община и ги предоставят на областните управители;
3. предоставят субсидиите, определени по реда на чл. 22, ал. 2;
4. съгласуват предложенията за целеви средства по чл. 22, ал. 4;
5. създават комисия за читалищно дело, като съвещателен орган към общината, с участието на представител на общината, на областната администрация и на всяко читалище на територията на съответната община.
(5) Комисията за читалищно дело:
1. разпределя предвидените по държавния бюджет средства за читалищна дейност по читалища;
2. прави предложения за изготвянето и изпълнението на годишната общинската програма за развитие на читалищното дело;
3. изготвя годишен доклад за дейността на читалищата на територията на общината;”

§ 7. В наименованието на Глава втора думите „читалищни сдружения и на Съюза на народните читалища” се заличават.

§ 8. В чл. 8, ал. 2, т. 5 след думата „правомощия” се добавя „мандат”.

§ 9. В чл. 9, ал. 8 се изменя така:
„(8) Народните читалища кандидатстват за държавна и/или общинска субсидия, ако са изпълнили стандартите за дейност, определени с наредба на министъра на културата и след изтичането на едногодишен срок от вписването им в регистъра по чл. 10”.

§ 10. Член 9а се отменя.

§ 11. Член 9б се отменя.

§ 12. Член 10 се изменя така:

„Чл. 10. (1) Към министъра на културата се води публичен регистър на народните читалища. Редът за воденето на регистъра се урежда с наредба на министъра на културата.
(2) За вписване в регистъра се подава заявление, към което се прилагат:
1. препис от съдебните решения по регистрацията на читалището;
2. препис от съдебните решения по регистрацията на клон ;
3. устав;
4. извадка от книгата за регистрация на членовете на читалището по чл. 17а, ал.1, т. 2.
5. промени в обстоятелствата по т. 1 – 4.
(3) В 7-дневен срок от вписването в съдебния регистър или при промяна на вписаните обстоятелства, читалището подава заявление за вписване в регистъра по ал. 1.
(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване в регистъра на народните читалища.
(5) Процедурата по вписване в регистъра е освободена от заплащане на държавни такси”.

§ 13. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Вписване в регистъра на народните читалища се заличава от министъра на културата или оправомощено от него лице, когато:
1. системно не представя в определените срокове информацията по отношение подлежащите на вписване обстоятелства;
2. две поредни години не представи в срок информация за дейността по смисъла на чл. 3, ал. 2.;
3. извършва дейност в нарушение на чл. 3, ал. 4;
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 преди заличаване на вписването се изпраща писмено уведомление, с което се определя допълнителен срок за представяне на информацията, след изтичането на който, ако информацията не бъде представена, вписването се заличава.
(3) Повторно заявление за вписване може да бъде подадено не по-рано от изтичането на една година след отпадане на основанията за заличаване.”

§ 14. Създава се чл. 10б:
„Чл.10б. Читалищата са длъжни да представят до 31 март на текущата година информация за дейността си за предходната година пред комисията по читалищно дело, която съдържа:
1. осъществените дейности по чл. 3, ал. 2, изразходваните за тях средства и постигнатите резултати;
2. годишен финансов отчет за приходите и разходите, приет от общото събрание, включително отчет за изразходваните бюджетни средства.”
3. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства.

§ 15. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „колективни” се заличава.
2. Алинея 3 се отменя.

§ 16. В чл. 14, ал. 1, т. 4 пред думата „изключва” се добавя „приема и”.

§ 17. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след „настоятелството” се добавя „ или по искане на една трета от членовете на читалището с право на глас”.
2. Създава се ал.5:
„(5) Решенията на органите на читалището, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на читалището или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението”.
3. Алинеи 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.

§ 18. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 думата „изпълнителен” се заменя с ”управителен”.
2.В ал. 2:
а) т. 5 се отменя;
б) създават се нови т. 6 и 7:
„6. организира дейността на читалището, включително взема решения по въпроси, свързани с управлението и разпореждането с имуществото на читалището, при спазване изискванията на закона и устава;
7. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са правомощия на друг орган.”
3.Създава се ал. 4:
„(4) Членовете на настоятелството не могат да бъдат в трудовоправни отношения с читалището”.

§ 19. В чл. 17, ал. 2 т. 6 думите ”въз основа на решение на настоятелството” се заличават.

§ 20. Чл. 17а се изменя така:
„Чл.17а. (1) Секретарят на читалището:
1. осъществява административно – организационни дейности за изпълнение на решенията на настоятелството;
2. води книга за регистрация на членовете на читалището.”

§ 21. В чл. 18, ал. 2 се изменя така:
„(2) Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството и на председателя по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен, което се удостоверява чрез декларация, за верността на която се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.”

§ 22. В чл. 19 думите „и секретаря” се заличават.
§ 23. Чл. 19а се отменя.

§ 24. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 2 се изменя така:
„2. дейностите по чл. 3, ал. 2.

2. Точка 4 се изменя така:
„4. допълнителни стопански дейности по чл. 3, ал. 3.”

§ 25. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Годишната субсидия за всяко читалище се определя при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ежегодно в държавния бюджет се предвиждат целеви средства за подпомагане на дейността на народните читалища.”

§ 26. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „комисия с участието на представител на съответната община,” се заменят с комисията по читалищно дело по чл. 6, ал. 5.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищна сграда – общинска собственост, средствата се осигуряват от общинския бюджет по решение на общинския съвет.

§ 27. В чл. 26, ал. 2 накрая се добавя „ по реда на чл.10б, пред комисията по читалищно дело”.

§ 28. В чл. 26а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „предложения за своята дейност през следващата година” се заменят с „програма за читалищна дейност за следващата календарна година”.
2. В ал. 2 думите „читалищната дейност” се заменят с „читалищното дело”.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Въз основа на информацията постъпила по реда на чл.10б се изготвя доклад от комисията по читалищно дело, който се представя на първото открито заседание на общинския съвет след 31 март.”

§ 29. В чл. 27, ал. 1 се създава нова т. 2:
„т. 2. при недопускане на нови членове по реда предвиден в устава” .

§ 30. Член 28 се отменя.

§ 31. Член 29 се отменя.

§ 32. В чл. 31 думите „и/или секретар” се заличават.

§ 33.
В чл. 32 думите „или представляващ читалищно сдружение” и „или читалищните сдружения” се заличават.

§ 34. В чл. 33. се правят следните изменения и допълнения:
1. текстът на разпоредбата става ал.1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Председател и/или секретар на читалище, който не организира изпълнението на програмата за читалищна дейност по чл. 26а, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.”

§ 34. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. За предоставяне на непълни или неверни данни, необходими за разпределяне на годишната субсидия на читалищата, председателят на читалището се наказва с глоба в размер от 500 до 1000лв.

§ 35. В чл. 34, ал. 1, т. 2 след числото „31” съюзът „и” се заменя със запетая и накрая се добавя „и 33а”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 36. (1) Заварените към датата на влизане в сила на този закон читалищни сдружения запазват правоспособността си на юридически лица с нестопанска цел и привеждат уставите си в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел в срок до 31 декември 2012г.

§ 37. Министърът на културата издава наредбите по § 9, 12 и 22 в 6 – месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 38. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.
Инж. Георги Петров,
Председател,
Асоциация "Съвременни читалища"
Тел./факс: 02/4161504, 4627103
Мобилен: 0896669222
g.petrov@association.bg
http://www.association.bg

g.petrov
МненияCOLON 116
Регистриран наCOLON 15 Мар 2010, 11:51
МестоположениеCOLON гр. София
CONTACTCOLON

Re: Промени в закона за народните читалища

Мнениеот g.petrov » 13 Сеп 2011, 19:30

И един от малкото коментари по темата - http://www.segabg.com/online/new/articl ... id=0001201
Инж. Георги Петров,
Председател,
Асоциация "Съвременни читалища"
Тел./факс: 02/4161504, 4627103
Мобилен: 0896669222
g.petrov@association.bg
http://www.association.bg


Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 1 и 0 госта